هدر سایت
- -

روش فراگیری تجوید

بهترین و صحیح ترین روش فراگیری تجوید، شیوه اقراء و عرضه است که موجب درک صحیح از کیفیت و نحوه اداء می گردد.