هدر سایت
- -

روند طبیعی و سیر همه مقامات

روند طبیعی و سیر همه مقامات از پایین به بالا است و در حرکت نزولی همه مقامات، درجه ششم دچار تغییرات خاصی می شود.