هدر سایت
- -

ریتم در تلاوت قرآن

اصطلاح ریتم در تلاوت قرآن به معنی رعایت ضرباهنگ، اجرای سهل و روان نغمات و بکارگیری سرعت مناسب است.