هدر سایت
- -

زمان تمرین

زمان تمرینات تلاوت بستگی به شرایط محیطی و زمانی هر کس دارد. با وجود مهیا بودن تمامی شرایط تمرین، بهترین زمان تمرین ظهرها 2 ساعت قبل و بعد از اذان ظهر و عصرها 2 ساعت قبل و بعد از اذان مغرب می باشد. هرچند این مسئله برای همه قطعی نیست ولی با توجه به شرایط زمانی، بدن انسان در آن ساعت بهترین حالات را دارد به شرط مهیا بودن همه شرایط.