هدر سایت
- -

زمینه چینی تحریرهای قفله

برای زیبایی تحریرهای قفلات بهتر است مقدمه و زمینه آن تحریرها نیز با تحریر و تحرکات لحنی باشد. این زمینه چینی از چند کلمه قبل از قفله آغاز شده و در قفله نیز تحریری که مد نظر قاری است اجرا می شود.