هدر سایت
- -

ساختارشکنی در اجرای مقامات

تغییر و ساختارشکنی برای ورود به مقام یکی از مهارتهای مهم لحنی است. برای مثال کسی که بعد از اجرای مقام راست می خواهد وارد نهاوند شود، می تواند ابتدا جنس بالای مقام نهاوند که حجاز است را اجرا کند و سپس وارد جنس نهاوند شود بجای اینکه مستقیماً از راست وارد نهاوند شود.