هدر سایت
- -

سرعت دندانه های تحریری

حفظ سرعت دندانه های تحریری نقش مهمی در جاذبه آن دارد. کم کردن سرعت تحریرها باید بر اساس اصل مطبوعیت و مطلوبیت صورت پذیرد.