هدر سایت
- -

سه آسیب تجوید الف آخر کلمه

در نحوه ادای الف مدی آخر کلمه، سه آسیب تجویدی متصور است:

الف): حالت مختوم به همزه مانند خبیراً که هنگام وقف، خبیراء شنیده می شود.

ب): حالت مختوم به هاء مانند خبیراً که هنگام وقف، خبیراه شنیده می شود.

ج): عدم کشش لازم الف که کمتر از میزان کشش طبیعی است.