هدر سایت
- -

سه اصل کلی در تقلید

در تقلید سه اصل کلی وجود دارد:

الف): اصل تخصیص – انتخاب متمرکز و اختصاصی یک سبک و یا یک تلاوت.

ب): اصل تکمیل – یعنی مقلد در دوره تقلید به تمام مسائلی که فرا می گیرد مسلط شود و زوایای فنی را شناخت پیدا کند و خود را در آن سبک کامل کند

ج): اصل تطبیق – انطباق مسائل فراگرفته شده دوره تقلید در مواضع دیگر