هدر سایت
- -

سه روش بررسی تلاوت ها

در بررسی تلاوت ها به یکی از سه روش زیر عمل می شود:

الف):روش نفس به نفس

بررسی همه عوامل کیفی ذیل در تلاوت های کوتاه (زیر هشت دقیقه)

ب): روش ترکیبی – بر اساس عوامل کیفی ذیل و با استماع دقیق و یادداشت برداری نقاط ضعف و قوت به صورت موردی.

غالباً از این روش برای بررسی تلاوت های متوسط (15 دقیقه ای) استفاده می شود.

ج): روش تحلیلی – بر اساس عوامل کیفی ذیل و با استماع دقیق و بررسی تمام تلاوت و اظهار نظر در انتهای تلاوت.

روش تحلیلی مخصوص تلاوت های بلند مطول می باشد.

– شش عامل کیفی و مهم لحنی به شرح زیر است:

الف): پرده صوتی – بعضی از معیارهای صوتی است که تأثیر در لحن دارد لذا از منظر لحن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ب): کیفیت و سلامت اجرا – عدم وجود خارج و عدم وجود هرگونه آسیب و نکات منفی در این بخش.

ج): تحریرها + عوامل کیفی آن، شامل:

سرعت

تعداد و کمیت

پرده صوتی

ملودی تحریر

کیفیت اجرا

د): تحرک

ذ): فن و تکنیک

ر): جاذبه

محمد کاکاوند