هدر سایت
- -

سه عامل اصلی ایجاد صوت موسیقایی

برای ایجاد یک صوت موسیقایی حداقل سه عامل لازم است:

الف): کشش درجه صوتی

ب): ارتفاع درجه صوتی

ج): ترکیب درجات صوتی