هدر سایت
- -

سه عامل کیفی در هر جمله لحنی

در هر جمله لحنی سه عامل بسیار مهم باید همواره مورد توجه قرار گیرد:

الف): صحت – هرگونه عاملی که موجب کاهش افت کیفیت در صحت و سلامتی شود در این بخش بررسی می شود

ب): تحرک – تحرک نقطه مقابل ساده خوانی است

ج): تحریر