هدر سایت
- -

سه عنصر در ایجاد تکنیک

        سه عنصر در ایجاد تکنیک اثر مستقیم دارد:

الف): سونوریته یا کیفیت تولید صوت و صدادهی به درجات صوتی

ب): کوک مناسب صدا

ج): استایل یا تیپ، فرم، ساختار، بافت موسیقایی