هدر سایت
- -

سه عنصر در کیفیت اداء الحروف

در کیفیت اداء الحروف سه عنصر مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): صُفیّ بودن – رعایت صفات حروف

ب): لُخِّص بودن – عدم کشش یا اختلاس حرف

ج): بُیِّن بودن – واضح و شفاف بودن حرف