هدر سایت
- -

سه مؤلفه مهم تقلید نفس به نفس

در تقلید نفس به نفس، سه مؤلفه مهم را باید مد نظر قرار داد:

الف): کلیات                ب): کدگذاری و نشانه گذاری           پ): تقلید کلمه کلمه