هدر سایت
- -

سه مسئله کیفی در اجرای اوج

برای رسیدن به درجات اوج به شکل صحیح باید به سه موضوع توجه شود:

الف): انتخاب درجه صوتی مناسب ابتدای

ب): انتخاب روش اوج گیری

ج): انتخاب ردیف لحنی متناسب روش اوج گیری