هدر سایت
- -

سه موضوع اساسی تقلید

در مرحله تقلید باید به سه موضوع اساسی توجه کرد:

الف): گیرایی و گوش موسیقایی                ب): روش تقلید                ج): مدل لحنی تقلید