هدر سایت
- -

سه موضوع مهم در تقلید

در مرحله تقلید باید علی الدوام مراحل استماع زیاد، تکرار مستمر قطعات و مقایسه صورت گیرد.