هدر سایت
- -

سه نکته مهم برای شروع تلاوت

* انتخاب پرده صحیح و نغمه ابتدایی تلاوت از مسائل مهم لحنی شروع تلاوت محسوب می شود.

* چیدمان صحیح ردیف ها بر اساس روش اوج گیری و توانایی ارتفاع صدا از مسائل بسیار مهم تلحین به شمار می رود.

* تثبیت پرده صدا و نغمه شروع تلاوت از مهمترین مسائل لحنی ابتدای تلاوت است.