هدر سایت
- -

سه ویژگی حروف هم مخرج

در حروف هم مخرج باید سه ویژگی رعایت شود. عدم رعایت سه ویژگی زیر موجب ایجاد لحن خفی در حروف مخرج می گردد:

الف): بُیِّن باشد یعنی کاملاً آشکار و واضح ادا شود.

ب): لُخِّص باشد یعنی دچار کشیدگی یا مد نشود.

ج): صُفِّی باشد یعنی توصیف کننده و معرف حرف باشد.