هدر سایت
- -

سکوتها در ترتیل

فاصله سکوت های میان قطعات لحنی در ترتیل باید به یک میزان و اندازه باشد.