هدر سایت
- -

سکوت در ملودی

توجه به سکوت ملودی از موارد بسیار مهم پخته شدن و قدرت تنغیم است. همچنین عدم توجه به سکوتهای تنغیم، باعث بهم ریختگی تنظیم می گردد