هدر سایت
- -

شباهت صدا در تقلید، شرط نسبی است

شباهت صدای قاری مقلد با قاری منبع از شرایط تقلید محسوب نمی شود. شباهت صدا، شرط نسبی است که اگر باشد بسیار تإثیرگذار است و اگر نباشد نباید به دنبال شبیه کردن صدای خود با صدای قاری باشیم.