هدر سایت
- -

شباهت صدا در تقلید

شباهت صدای مقلِد به مقلَد، شرط کافی است نه شرط لازم. در تقلید باید توانمندی های صوتی و لحنی مقلد به حدی باشد که بتواند با مقداری تمرین و ممارست به آن توانمندی ها برسد. شباهت صدا از مواردی است که در تقلید ملاک نیست. اگر باشد حسن محسوب شده و اگر نباشد نباید تلاش کرد که شبیه نمود.