یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

شش عامل ارزیابی اصوات موسیقایی از غیر موسیقایی

برای ارزیابی صدای موسیقایی از غیر موسیقایی باید شش عامل مورد توجه قرار گیرد. عدم وجود یکی از عوامل مذکور باعث نقص در موسیقایی بودن صدا خواهد بود:

الف): طنین – رنگ یا شیوش یا شخصیت صدا

ب): شدت – ولوم صدا

ج): مدت – قدرت کشش صدا

د): انعطاف – توانایی تغییر درجات صوتی

ذ): ارتفاع – انتقال از درجات پایین به بالای صدا

ر): تابع – مطبوع و دلپذیر بودن صدا