هدر سایت
- -

شناخت ردیف و مقامات

بسیار مهم است که قاری بتواند به این شناخت دست پیدا کند که بداند کدام ردیف ها و یا مقامات را بهتر، با احساس تر، تکنیکی تر و با کیفیت تر اجرا می کند.