هدر سایت
- -

شنوا بودن همه حروف در قفله ها

در قفله، باید حرف آخر کلمه ای که بر روی آن وقف می شود شنوا و واضح باشد.