هدر سایت
- -

صاحب النکحات

کسیکه در تلحین صاحب ذوق و نوآوری است و بر اساس الگوهای تلحینی در آنها دخل و تصرف هنرمندانه می کنند را صاحب النکحات می گویند.