هدر سایت
- -

صدای خیشومی

صدای خیشومی به دو نوع تقسیم می شود:

الف): صدای غنوی اغن که با عنوان غنه نیز شناخته می شود

ب): صدای غنوی اخن که با عنوان خنه نیز شناخته می شود