هدر سایت
- -

صدای سرد و گرم

اصوات بر اساس تأثیرگذاری و قدرت پردازش صوت، به صدای سرد و گرم تقسیم می شوند.