هدر سایت
- -

صدای غنوی نامطلوب

صدای غنوی نامطلوب را صدای اخن گویند. هرگونه صدای نامطلوب بر روی کیفیت اصوات ملودی اثر منفی گذاشته و از تأثیر و جذابیت آن می کاهد.