هدر سایت
- -

صدای لِیریک

صوتی که درجات صوتی در آن به راحتی و به صورت کاملاً روان در آن اجرا شود را صدای لِیریک می گویند.