هدر سایت
- -

صدای نشاز

به اصوات خارج و ناکوک، نشاز می گویند.