هدر سایت
- -

صله لحنی

اتصال فواصل نتی ( یک نت تا نت دیگر) توسط بخشی از ملودی صورت می گیرد که به آن بخش، صله لحنی گفته می شود. اگر صله های لحنی طبق قانون علمی در کنار یگدیگر قرار گیرند، یک جمله لحنی تشکیل می شود. اگر یک صله، خارج از ضابطه علمی و مطبوع در کنار سایر صله ها قرار گیرد، خارج لحنی صورت می گیرد.