هدر سایت
- -

ضرورت استفاده از ترکیبات در تلاوت

برای فنی تر شدن اجرای تغمات باید از ترکیبات و اتصال اجناس مختلف استفاده کرد. استفاده از ترکیبات یکی از مهارت های لحنی محسوب می شود.