هدر سایت
- -

طنین صوت در قرائت تدویر

از مهمترین مؤلفات طنین قرائت تدویر، رعایت خفض الصوت و ایجاد لطافت در صدا است.