هدر سایت
- -

طول نفس مناسب

دارا بودن از طول نفس مناسب، بر روی دو موضوع مهم اثر مستقیم می گذارد:

الف): اعتماد به نفس هنگام اجرا بالاتر می رود.

ب): رشد محتوایی صوت بستگی به طول نفس دارد