هدر سایت
- -

ظرفیت تنغیمی کلمات

در اجرای درجات هر نغمه ای باید به ظرفیت تنغیمی کلمات دقت کرد. برای مثال کلمه ای که دارای حروف همس یا حرکات کوتاه است این قابلیت را ندارد که یک یا دو درجه صوتی روی آن اجرا شود.