هدر سایت
- -

عدم استفاده از بیات دوگاه برای اصوات غیر بم

افرادی که دارای صدای بم قوی نیستند نباید از ردیف بیات دوگاه در کف صدای خود استفاده کنند. با توجه به اینکه این ردیف بیات به طور طبیعی و همچنین مطابق عرف تنغیمی در قسمت های بم صدا اجرا می شود لذا باید به این مقوله توجه ویژه گردد.