هدر سایت
- -

عدم ایجاد لرزش و لرزه در صدا

لرزش و ایجاد لرزه در صدا، تحریر محسوب نمی شود و از موارد منفی محسوب می گردد.