هدر سایت
- -

عدم تقلید از قطعات مشهور و شاخص قراء

تقلید از قطعات مشهور و شاخص قراء در ابتدای یادگیری تلاوت، به لحاظ مسائل یادگیری، موجب ایجاد حالت ناامیدی و یأس در یادگیرنده می گردد.