هدر سایت
- -

عدم توجه به ولوم

عدم توجه به ولوم صدا باعث بروز حداقل سه مشکل اساسی می شود:

الف): زود خسته شدن

ب): نغییر طنین نامطلوب صدا

ج): کاهش طول مدت صوت و بهره گیری محدود از توانایی های صدا