هدر سایت
- -

عدم توجه به کوک شروع

عدم توجه به کوک شروع، موجب ایجاد خلل در سه موضوع اساسی می شود:

الف): بروز توانمندی های صوتی              ب): بروز حس مطلوب                    ج): عدم استفاده درست از صدا