هدر سایت
- -

عدم توجه به کوک شروع

عدم توجه به کوک شروع موجب به وجود آمدن مشکلات متعددی می شود از جمله:

الف): عدم بروز طنین استاندارد

ب): عدم بروز احساسات استاندارد و تأثیرگذار

پ): بوجود آمدن تکلفات ذهنی در ذهن خواننده

ت): آسیب به خط صدا