هدر سایت
- -

عدم وجود صدای زفیر پیش از اجرای ملودی

قبل از اجرای قطعه لحنی نباید صدای تنفس قاری شنیده شود. به این صدا زفیر می گویند. وجود این صدا پیش از اجرای قطعات لحنی کار غیر فنی به شمار می رود. تعداد معدودی از اصوات زفیر هستند که در قالب فنونی صوتی مطرح هستند. لبه طور کلی صدای تنفس قاری در حین تلاوت نباید شنیده شود.