هدر سایت
- -

عفق (عفقات)

عفق در موسیقی عربی به معنای قطع یا حذف جزیی از فاصله است و اشاره به ایقاع سریع در غنا دارد.