هدر سایت
- -

علت حجم دادن کاذب به صدا

حجم دادن کاذب به صدا به علت نزدیکی زیاد به میکروفون از اشکالات شایع در بین خوانندگان است. علت اینکار، درست نشنیدن صدای خود می باشد.