هدر سایت
- -

علت شاد بودن و محزون بودن نغمات

یکی از مباحث مطرح در لحن، شاد بودن و محزون بودن نغمات می باشد. تشخیص شاد بودن و محزون بودن نغمات بستگی به ساختار سلم نغمی آنها داشته و فواصل صوتی آنها، درجه حزن آنها را مشخص می نماید. اطلاق عنوان شادبودن نغمه به جهت ایجاد حالت سرور و ابتهاج و علت اطلاق عنوان محزون بودن به جهت ایجاد حالت غم، خشوع و تحزین می باشد. بکارگیری نغمات در مفاهیم مختلف نیز طابع قانون خاصی نبوده و صرفاً طابع قوانین عرفی می باشد.