هدر سایت
- -

علم الاهتداء

از آن جهت که وقف و ابتدا موجب کسب معرفت و شناختها می شود را علم الاهتداء می نامند.