هدر سایت
- -

عنصر مفاجئه در تلاوت

عنصر مفاجئه یکی از عناصر بسیار مهم و فنی است که دارای جنبه های زیباشناسانه بوده و حالت غیرقابل پیش بینی بودن در اجرای ملودی را ایجاد می کند.